Regulátory ERAM

Užite?né odkazy

Spolehlivá firma

sf palec


Chyba
  • XML Parsing Error at 1:90. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:90. Error 9: Invalid character

Spole?nost ERAM, spol. s r.o. nabízí v sou?asnosti t?i základní kategorie regula?ních za?ízení podle plánovaného využití. Historicky nejdelším vývojem procházejí regulátory sv?telné, které aktuáln? dopl?ujeme vlastní vývojovou ?adou za?ízení pro regulaci diodových svítidel. Posledním odv?tvím jsou regula?ní za?ízení pro kompresory.

 

Dotazník

Vypl?te nám dotazník a my Vám zašleme indikativní nabídku regulátoru, který optimáln? odpovídá Vašim pot?ebám. Sou?ástí indikativní nabídky je orienta?ní informace o úspo?e a vyjád?ení návratnosti Vaší investice.

xls icon

Novinky

Energetický audit

Náš regulátor 6ERS-C L-05 instalovaný v soustav? ve?ejného osv?tlení na Škrétov? ulici v Brn? byl posouzen z pohledu úsporného efektu energetickým auditem. Kompletní auditní zprávu naleznete v sekci Certifikace, p?ípadn? si ji m?žete stáhnout zde.

Novinky

Regulace diodových svítidel

V?d?li jste o tom, že spole?nost ERAM spol. s r.o. úsp?šn? vyvinula vlastní systém regulace pro diodová svítidla? V této oblasti disponujeme díky vlastnímu vývoji patentovanou technologií, která efektivn? snižuje náklady na provoz diodových svítidel. P?estože diody znamenají principiální úsporu oproti ostatním b?žným sv?telným zdroj?m, dokážeme vhodnou instalací našich p?ed?adník? dosáhnout dalších úspor. Kompletní informace naleznete zde.

Doporu?ujeme

helios-tag-cz