Optimalizováno pro MSIE 6.0

 

|   Hlavní stránka   |   O společnosti   |   Regulátory   |   Výroba a servis   | 


1. Technická data
2. Osvědčení ÚPV
    
 2.1 vyhodnocení
    
 2.2 osciloskopická analýza
    
 2.3 závěr

 Regulátory výkonu

 Technická data regulátoru výkonu a stabilizátoru od firmy ERAM spol. s r.o.

Výroba dle typů a výkon 09 kVA až 250 kVA pro napětí do 400 V

Spojením regulátorů……..( je možné použít do zatížení do 3 x 900A )


 

Regulátor pracuje na principu regulace napětí a proudu v silnoproudém obvodu. Zapojení toroidních transformátorů chráněné světovým patentem pracuje se zpětnou vazbou a charakteristikou s  kompenzačními účinky v každé fázi.

 


Zapojení je možné nastavovat:  1) jako regulátor  pro osvětlení;   2) jako stabilizátor  pro netočivé a točivé stroje;   3) jako kompenzační rozvaděč bez kondenzátoru.   Vlastní regulaci lze dosáhnout ve světelné síti až do 50% a u točivých strojů až do 15%  úspory za předpokladu, že je  zařízení v dobrém technickém stavu . Zařízení pracuje  třífázově  s vlastní regulací. Je možno nastavení napětí od 165V do 250V na výstupu a s omezením nastavitelného proudu do maximální hodnoty daného typu regulátoru . Je vhodné pro regulaci tech. maxima v daném proudovém obvodu. V obvodu s několika výstupními okruhy je schopno rozeznat vypnutí některého okruhu a při jeho znovu zapnutí se znovu zapne na startovací polohu bez rozpojení obvodu a tím zabezpečí příznivé nastartování všech zdrojů v daném řetězci,  řízeno PC.

V motorové režimu se tento jev rovněž nastavuje pro přímé zapnutí více motorů z jednoho regulátoru.

Přepínání se provádí  ve velmi krátkém čase a s minimální odchylkou napětí a tím  šetří světelné zdroje od napěťových špiček. /úspora světelných zdrojů/ Zařízení je řízeno mikroprocesorovou jednotkou, která řídí plně stav a funkčnost zařízení.

Ovládání regulátoru je řízeno počítačem a multimetrem, který snímá hodnoty napětí, proud, cosf,  časovou konstantu,  počet  provizních hodin, počet spotřebované energie  a hodnoty stavu zařízení ( blokované spínací prvky).

Ovládání se provádí  přes přídavnou klávesnici, nebo po síti LAN , přes SIM v privátní síti VPN  v ČR  a  nebo připojení pomocí ETHERNETnetu na Internet.

Je také přidán archivační algoritmus SynArch s možností komunikace s programem SnapArc, který umožňuje stahovat archiv přes Internet/intranet. Je ovládán pomocí programu WEBCONTROL  doplněn vlastním ovládacím  programem. Umožňuje sledovat zařízení v reálném čase, vytvořit graf a tabulku provozních hodnot.

obr.2 - Přepnutí z plného provozu do provozu regulace

Zařízení pracuje jako samostatný spínací bod, vhodné pro  veřejné osvětlení, montážní haly, velkosklady, prodejny, výrobní celky a pro zařízení /trafa, nabíječky a motory s napětím do 400 V~  atd./.

Zařízení je  zabudováno v rozvaděči s krytím  s  IP 65, provedeným v plechu,  plastu,  nerazu apod.

Zařízení je vyrobeno z komponentů, které podléhají "UL - normě" (použitelnost u západních států) a je na ně vydán protokol o shodě.

Zařízení vykazuje velmi minimální ztráty /minimální vlastní spotřeba / a velmi rychlé spínací účinky regulace. Na zařízení nevznikají  žádné rušivé vlivy  /harmonické/, neboť v silnoproudém obvodu nepracuje s polovodičovými prvky. Je chráněno svodiči přepětí. Regulátor při poruše do Bypassu nerozpojí  obvod  a pouze zaregistruje poruchu. Zařízení za regulátorem pracuje bez výpadku provozu dále.

Záruka na zařízení je 5 let. Zajištujeme i pravidelné kontroly zařízení jednak zprávou přes internet a každý třetí měsíc fyzické kontrole stavu v místě instalace.

Ceny koncových zařízení se pohybují v řádech statisíců až milionů Kč s ohledem na přesnou konfiguraci zařízení a požadovaných vstupních a výstupních parametrů. Zařízení jsou konfigurována a vyráběna přesně dle požadavků zákazníka. Orientační návratnost se zhruba pohybuje od 1 do 4 let dle časového provozu a zatížení zařízení.

K sestavení transparentní nabídky technického řešení možných úspor elektrické energie ve vaší společnosti provedeme vstupní analýzu a doporučíme instalaci různých typů regulátorů a zkušební měření, které bude jasně stanovovat procenta úspory za použití regulátoru výkonu.
 

 

Měření napěťových a proudových poměrů stabilizátoru a regulátorů typu
E-xx-xx firmy ERAM spol s.r.o.

(OSVĚDČENÍ ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ČÍSLO 2005-16999 / MPI G 05 B 15/02, G 05 B 11/06 )
vyhodnocení - VŠB Ostrava


Obr.1
- Blokové schéma zapojení měřící aparatury pro případ napájení asynchronního motoru přes stabilizátor

 

V rámci experimentu byly měřeny vstupní/výstupní napěťové/proudové poměry stabilizátoru (regulátoru) E-SS-66 s parametry:
  • 3x200 A, 132 kVA, 3x400V ve funkci stabilizátoru
  • 3x100 A, 66 kVA, 3x400 V ve funkci regulátoru napájeného z rozváděče 3x400V, 50 Hz

Stabilizátor (regulátor) pohání asynchronní motor s kotvou nakrátko (jmenovitý výkon 7,5 kW, jmenovité otáčky 2900, jmenovitý proud 15,1 A, jmenovité napětí 400 V, účiník 0,72).

Asynchronní motor (AM) je prostřednictvím řemenice brzděn asynchronním motorem (AM1, jmenovitý výkon 55 kW, jmenovité otáčky 732, jmenovitý proud 116 A, jmenovité napětí 400 V, účiník 0,68). Brzdící asynchronní motor je chlazen ventilátorem o jmenovitém výkonu 2,2 kW, proudu 5,3 A, napětí 400V a účiníku 0,599.

Měřící přístroje:
A1, A2 ampérmetr MuL10, TP1
U1, U2 voltmetr FL21, TP 0,2,
P1, P2 wattmetr METRA, TP 0,5.
Osciloskop Yokogawa, 16 bit rozlišení, 8 kanálů,
(měření proudu: měřící transformátor proudu C160, 100A/x10, TP 0,5.
Otáčky asynchronního motoru byly měřeny data kolektorem ADASH.  

Měření bylo realizováno jednofázově a dále pro dva provozní stavy. A to pro napájení asynchronního motoru přes stabilizátor a regulátor (určení napěťových/proudových poměrů na vstupu a výstupu stabilizátoru a regulátoru , určení proudu statorovým vinutím brzdícího asynchronního motoru AM1) a dále pro přímé napájení asynchronního motoru z rozváděče 3x400 V, 50Hz (určení napěťových a proudových poměrů na svorkách asynchronního motoru AM, určení proudu statorovým vinutím brzdícího asynchronního motoru AM1).

Pozn.: pokud nebude určeno jinak, jedná se o efektivní hodnoty sledovaných veličin.

(zpět)

Vyhodnocení

Asynchronní motor je napájen přímo z rozváděče

Tab. 1 Naměřené hodnoty pomocí analogových přístrojů

č.m. U1 (V) I1 (A) I (A) I1j (A) S1 (VA) P1 (W) Q1 (VAr) cosφ1 (-) n (min-1) I3 (A)
1 231,80 15,52 12,25 9,53 3598 2840 2208 0,789 2620 72
2 231,80 13,72 11,22 7,90 3180 2600 1831 0,818 2610 71

Tab. 2 Hodnoty určené z analýzy osciloskopického záznamu

č.m. U1 (V) I1 (A) I (A) I1j (A) S1 (VA) P1 (W) Q1 (VAr) cosφ1 (-) n (min-1) I3 (A)
1 222,10 15,44 11,27 10,55 3430 2500 2348 0,730 2620 76,29
2 221,73 14,65 11,00 9,67 3250 2440 2147 0,751 2610 75,10
 


Obr.2 - Průběhy výstupních veličin určené z analýzy osciloskopického záznamu (měření č. 1, viz tabulka 2)


Obr.3 - Průběhy výstupních veličin určené z analýzy osciloskopického záznamu (měření č. 2, viz tabulka 2)

Asynchronní motor je napájen přes stabilizátor a regulátor E-xx-xx

 
Tab. 3 Naměřené hodnoty vstupních veličin pomocí analogových přístrojů
 
č.m. U1 (V) I1 (A) I (A) I1j (A) S1 (VA) P1 (W) Q1 (VAr) cosφ1 (-)
3 233,30 13,40 11,66 6,61 3126 2720 1541 0,870
4 233,30 7,24 7,20 0,75 1689 1680 175 0,995
5 213,70 17,80 15,16 9,33 3804 3240 1993 0,852


Tab. 4 Hodnoty vstupních veličin určené z analýzy osciloskopického záznamu

č.m. U1 (V) I1 (A) I (A) I1j (A) S1 (VA) P1 (W) Q1 (VAr) cosφ1 (-)
3 226,28 13,19 12,07 5,32 2980 2730 1195 0,915
4 225,91 7,46 7,43 0,67 1690 1680 184

0,996

5 225,19 18,01 14,44 10,76 4060 3250 2433 0,802

Tab. 5 Naměřené hodnoty výstupních veličin pomocí analogových přístrojů

č.m. U2 (V) I2 (A) I (A) I2j (A) S2 (VA) P2 (W) Q1 (VAr) cosφ2 (-) n (min-1) I3 (A)
3 227,90 15,56 11,94 9,98 3546 2720 2275 0,767 2540 68
4 228,10 10,60 7,37 7,62 2418 1680 1739 0,695 2797 65,4
5 226,60 19,20 14,30 12,81 4351 3240 2904 0,745 2068 72

Tab. 6 Hodnoty výstupních veličin určené z analýzy osciloskopického záznamu

č.m. U2 (V) I2 (A) I (A) I2j (A) S2 (VA) P2 (W) Q1 (VAr) cosφ2 (-) n (min-1) I3 (A)
3 218,08 15,05 11,18 10,07 3280 2440 2192 0,743 2540 66,01
4 218,10 8,47 7,12 4,58 1850 1550 1010 0,841 2797 65,57
5 217,48 20,47 12,96 15,85 4450 2820 3442 0,633 2068 65,25
 Obr.4
- Průběhy vstupních a výstupních veličin stabilizátoru určené z analýzy osciloskopického záznamu (měření č. 3, viz tabulka 4,6)

Obr.5 - Průběhy vstupních a výstupních veličin stabilizátoru určené z analýzy osciloskopického záznamu (měření č. 4, viz tabulka 4,6

Obr.6 - Průběhy vstupních a výstupních veličin stabilizátoru určené z analýzy osciloskopického záznamu (měření č. 5, viz tabulka 4,6)

Obr.7 - Průběh přechodného děje při přepínání odboček s velmi dobrou přepínací charakteristikou

(zpět)

Závěr

Ze základní analýzy vyplývá funkce regulátoru při stmívání, kde se prokázalo, že regulace napětí na základě přepínání odboček je funkční s délkou trvání přechodného děje při přepnutí řádově μs jak pro snižování, tak pro zvyšování napětí. Přechodný děj související s přepnutím odboček je zobrazen na obr. 7.

Úspor související s regulací napětí je možno docílit u motorů, které jsou zatíženy momentem menším než jmenovitým (pro oblast 60 % Mn je možno docílit nejvyšší zvýšení účinnosti, až o 10 %). snížením napájecího napětí na určitou hodnotu.

Regulátor se jeví jako velmi úsporné zařízení při regulaci veřejného osvětlení popř. osvětlení v průmyslových halách, obchodních domech atd., kde je možno v době omezeného provozu snížit napájení a tím i celkový příkon s úsporou do 50%.

Regulační napětí je od 165 V do 260 V s možností regulace po 2 V nebo po 5 V.

Z hlediska napájení motorů se projevil účinek regulátoru pozitivně v případě motorů, které pracují při sníženém zatížení (cca 50%-70% Mn) a v důsledku regulace napětí lze u nich dosáhnout úspor kolem 10 %.

Regulační napětí je od 170 V do 260 V s možností regulace po 2 V.

Měřený regulátor (stabilizátor) se projevuje kompenzačním účinkem, tzn. dochází ke zvýšení účiníku, a to v našem případě z hodnoty 0,743 na hodnotu 0,915 pro měření č.3, viz. tab. 4. a 6. Se zvýšením účiníku souvisí také snížení ztrát a tomu odpovídající zvýšení účinnosti pro uvedenou oblast zatížení asynchronního motoru.

Poznámka:

z uvedených výsledků měřených veličin jsou zřejmé určité nesrovnalosti mezi hodnotami získanými analogovými přístroji a hodnotami získanými z analýzy osciloskopického záznamu. Analogové přístroje jsou zatíženy chybou vyplývající z harmonického zkreslení měřených průběhů, zatímco hodnoty získané z analýzy osciloskopického záznamu mají velkou výpovědischopnost, jsou určovány jako TrueRMS.

Toto zařízení pracuje v téměř bezztrátovém režimu, jak na prázdno tak i při plném zatížení.

Technická data regulátoru výkonu a stabilizátoru
RS – regulátor sdružený SS – stabilizátor sdružený
RF – regulátor fázový SF – stabilizátor fázový

Výroba dle typů RS, RF, SF, SS, výkon 09 kVA až 250 kVA pro napětí do 400 V.

Spojením tří regulátorů ovládaných jedním PC pracujeme se zatížením až do 3 x 600 A

Regulátor pracuje na principu regulace napětí a proudu v silnoproudém obvodu. Zapojení toroidních transformátorů, které pracují se zpětnou vazbou a charakteristikou s kompenzačními účinky v každé fázi, je chráněno mezinárodním patentem. Každé zařízení připojené k regulátoru se chová v proudovém obvodu jako odporová zátěž a na základě daného zapojení má menší spotřebu elektrické energie ( takzvaně kompenzuje bez kondenzátoru cca od 0,7 – 0,98 cosf ). Zapojení je možné nastavovat jako regulační pro osvětlení, nebo stabilizační pro netočivé a točivé stroje. Vlastní regulací lze dosáhnout ve světelné síti až 50% úspory a u točivých strojů až do 20% úspory, za předpokladu že je zařízení v dobrém technickém stavu. Zařízení pracuje v systému třífázově a jednofázově s vlastní regulací. Každou fázi lze jednotlivě nastavit v rozsahu od 165 V do 255 V na výstupu, s omezením nastavitelného proudu do maximální hodnoty daného typu regulátoru. Je vhodné pro regulaci technického maxima v daném proudovém obvodu bez nutnosti odpojení a vypnutí obvodu. Přepínání se provádí ve velmi krátkém čase s minimální odchylkou na daném napětí a tím šetří světelné zdroje od napěťových špiček. Dochází tak k šetření strojů a výraznému prodloužení životnosti světelných zdrojů. Regulátory jsou řízeny mikroprocesorovou jednotkou, která stále informuje a kontroluje funkčnost zařízení. Ovládání regulátoru je možné prostředním PC zapojeného do místní sítě, nebo dálkově prostřednictvím GSM brány, případně fotočidlem. Regulátor je řízen počítačem a programem vyvinutým společností ERAM. spol s.r.o

Snímané hodnoty: napětí, proud, cosf, časovou konstantu, počet provozních hodin, množství spotřebované energie atd.

Samotný regulátor vykazuje minimální ztráty (jeho vlastní spotřeba je měřena v milimpérech) a má velmi rychlé spínací účinky regulace. Provozováním regulátoru nevznikají žádné rušivé vlivy, protože v silnoproudém obvodu nepracuje s žádnými polovodičovými prvky.

Zařízení pracuje jako samostatný spínací bod, je vhodné zejména pro veřejné osvětlení, montážní a výrobní haly, velkosklady, logistická centra, hypermarkety, atd. Zařízení je zabudováno v rozvaděči s krytím IP 65 ve variantách provedení plech, plast, nerez.

Pokud máte zájem o úsporu elektrické energie, kontaktujte naše obchodní oddělení. Navštívíme vás a vypracujeme vám návrh technického řešení přímo pro vaše potřeby.