Regulátory ERAM

Užite?né odkazy

Spolehlivá firma

sf palec


Chyba
  • XML Parsing Error at 1:90. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:90. Error 9: Invalid character

Sou?ástí vývoje regula?ních technologií ERAM jsou nezbytná certifika?ní m??ení. V tomto sm?ru dlouhodob? spolupracujeme s Vysokou školou bá?skou - Technickou univerzitou v Ostrav? a dalšími certifika?ními institucemi. Hodnotící zprávy a záznamy z kontrolních m??ení jsou rozd?leny podle charakteru nasazení regula?ních za?ízení.

 

M??ENÍ PARAMETR? OSV?TLOVACÍCH SOUSTAV VE?EJNÉHO
OSV?TLENÍ NAPÁJENÝCH Z REGULÁTORU E15
VŠB - TU Ostrava, FEI   ?ešitelé: Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.


M??ENÍ PARAMETR? KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY
NAPÁJENÉ Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O.

VŠB - TU Ostrava, FEI   ?ešitel: Ing. Stanislav Mišák

 

CERTIFIKÁT E-31-01075-14/CERTIFICATE# E-31-01075-14 ENGLISH TRANSLATION
Strojírenský zkušební ústav, s.p., Brno, ?eská Republika / Engineering Test Institute, Public Enterprise, Brno, Czech Republic

 

CERTIFIKÁT E-31-01075-14/?????????? # E-31-01075-14 ?? ???????? ?????
Strojírenský zkušební ústav, s.p., Brno, ?eská Republika / Engineering Test Institute, Public Enterprise, Brno, Czech Republic

 

CERTIFIKÁT E-31-01093-14/CERTIFICATE# E-31-01093-14 ENGLISH TRANSLATION
Strojírenský zkušební ústav, s.p., Brno, ?eská Republika / Engineering Test Institute, Public Enterprise, Brno, Czech Republic

 

CERTIFIKÁT E-31-01093-14/?????????? # E-31-01093-14 ?? ???????? ?????
Strojírenský zkušební ústav, s.p., Brno, ?eská Republika / Engineering Test Institute, Public Enterprise, Brno, Czech Republic

 

SCHVALOVACÍ LIST 10/2015-E
Správa železni?ní dopravní cesty, státní organizace - Generální ?editelství, Dlážd?ná 1003/7, 110 00 Praha 1

 

SCHVALOVACÍ LIST 10/2015-E - PR?VODNÍ DOPIS
Správa železni?ní dopravní cesty, státní organizace - Generální ?editelství, Dlážd?ná 1003/7, 110 00 Praha 1


ENERGETICKÝ AUDIT REGULÁTORU ERAM

Ing. Sv?tlana Votavová, Jiráskova 836, 399 01 Milevsko, I?O 685 25 052

 

Dotazník

Vypl?te nám dotazník a my Vám zašleme indikativní nabídku regulátoru, který optimáln? odpovídá Vašim pot?ebám. Sou?ástí indikativní nabídky je orienta?ní informace o úspo?e a vyjád?ení návratnosti Vaší investice.

xls icon

Novinky

Energetický audit

Náš regulátor 6ERS-C L-05 instalovaný v soustav? ve?ejného osv?tlení na Škrétov? ulici v Brn? byl posouzen z pohledu úsporného efektu energetickým auditem. Kompletní auditní zprávu naleznete v sekci Certifikace, p?ípadn? si ji m?žete stáhnout zde.

Novinky

Regulace diodových svítidel

V?d?li jste o tom, že spole?nost ERAM spol. s r.o. úsp?šn? vyvinula vlastní systém regulace pro diodová svítidla? V této oblasti disponujeme díky vlastnímu vývoji patentovanou technologií, která efektivn? snižuje náklady na provoz diodových svítidel. P?estože diody znamenají principiální úsporu oproti ostatním b?žným sv?telným zdroj?m, dokážeme vhodnou instalací našich p?ed?adník? dosáhnout dalších úspor. Kompletní informace naleznete zde.

Doporu?ujeme

helios-tag-cz